Збірник

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України видає збірник наукових праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», який включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі педагогічних (корекційна педагогіка) наук (Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016) та психологічних (спеціальна психологія) наказ МОН України №693 від 10.05.2017 наук.

 

До друку приймаються статті українською та англійською мовами, що публікуються авторами вперше.

 

Наукові статті, що подаються до друку українською мовою, повинні містити такі складові: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. З метою дотримання зазначених вище вимог слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, методи дослідження, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У статтях, що написані англійською мовою, необхідно виділити такі елементи: Introduction, Analysis of relevant research, Aim of the Study, Research Methods, Results, Conclusions.

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (без анотацій), повинен становити 20-30 тис. знаків з пробілами (12-20 сторінок формату А4). Шрифт– Times New Roman. Відстань між рядками – півтора інтервали комп’ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм.

При поданні статті до друку авторам слід дотримуватися таких вимог:

 • не здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами;
 • не відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
 • використовувати лапки формату «   »;
 • між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл);
 • використовувати лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей;
 • використовувати формат файлу для відправки в редакцію DOC або DOCX

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому  ім’я та прізвище автора (авторів), назва закладу (установи) та ID ORCID автора (реєстрація ID ORCID здійснюється на сайті orcid.org), нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті  інтервал 2. Такий самий інтервал між заголовком та анотацією.

Текст статті слід надсилати на електронну пошту ise.zbirnyk@gmail.com

Статті приймаються до друку після перевірки на плагіат та подвійного сліпого рецензування незалежними експертами. Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована.

До статті додається довідка про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, адреса електронної пошти, контактні телефони.

Збірник виходить двічі на рік. Видання здійснюється із залученням авторських коштів. З метою заохочення авторів до друку статей англійською мовою, що відповідає інтересам подальшого входження журналу до міжнародних баз даних та державній політиці розвитку міжнародного наукового співробітництва, редакція запроваджує диференційовану цінову політику. Вартість друку однієї сторінки тексту статті, що друкується українською мовою, 40 грн. за одну сторінку тексту статті, що друкується англійською мовою, 30 грн.

Повідомлення про прийняття статті до друку редколегія надсилає на електронну адресу автора після перевірки на плагіат та подвійного сліпого рецензування. Після отримання від редколегії згоди на друк статті кошти на видання надсилаються автором протягом наступних 10 днів на  рахунок Інституту спеціальної педагогіки НАПН України  Код ЄДРПОУ 21560861, р/р №31259264115056, ДКСУ, м Київ, МФО 820172 з позначкою «Публікація у збірнику наукових праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови»

Редакційна колегія залишає за собою право не розглядати статтю за таких умов:

 • не відповідає вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу матеріалу;
 • не має наукової новизни та практичної значущості;
 • не відповідає тематиці збірника;
 • виконана з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача;
 • не відредагована (містить граматичні та стилістичні помилки);
 • порушено етику наукових досліджень, зокрема, якщо у статті виявлено плагіат.

Після публікації збірника наукових праць електронні версії статей будуть розміщені у відкритому доступі на сайті збірника та сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/

 

Редакція надсилає автору статті один примірник опублікованого збірника. За пересилку збірника по Україні автор сплачує 30 грн. Вартість додаткового примірника опублікованого збірника становить 100 грн.

 

Зразок оформлення статті

УДК 371.315.6:51

Світлана Волошина
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
orcid.org/0000-0003-0548-3345

 

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Анотація українською мовою (8 – 10 рядків).
Ключові слова (8 – 10 слів).

Текст статті

ABSTRACT

Svitlana Voloshyna Title of article Summary (30 lines).

Key words (8 – 10 слів).

 

У анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити такі елементи: мета статті, методи дослідження, результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розвідок (8–10 рядків українською мовою і 30 рядків англійською мовою через 1 інтервал кегль 14 курсивом).

Сторінки рукопису не нумеруються. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22–23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА». Бібліографічний опис списку джерел оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015

Після ЛІТЕРАТУРИ подаються REFERENCES (список використаних джерел інформації, оформлених згідно з вимогами стандарту АРА (http://www.apastyle.org), де всі кириличні назви статей та книг транслітеруються латинськими літерами та перекладаються англійською мовою.

Редакційна колегія