Лабораторія логопедії

Лабораторія логопедії – підрозділ Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, який проводить фундаментальні і прикладні дослідження з питань навчання та виховання осіб із порушеннями мовленнєвого розвитку. Наразі лабораторія працює над розробкою наукового та програмно-методичного забезпечення навчання школярів із тяжкими порушеннями мовлення.

Мета дослідження – підвищення ефективності побудови навчально-виховного процесу в загальноосвітній спеціальній школі для дітей із тяжкими порушеннями мовлення.

Співробітництво

Співробітники лабораторії проводять дослідження у таких навчальних закладах для дітей відповідної категорії:

  • спеціальні загальноосвітні школи (інтернати) для дітей із тяжкими порушеннями мовлення;
  •  спеціальні дошкільні навчальні заклади комбінованого та компенсуючого типу;
  •  дошкільні та шкільні логопедичні пункти при загальноосвітніх навчальних закладах;
  •  логопедичні кабінети при медичних закладах;
  •  реабілітаційні центри.

 

Данілавічютє Еляна Анатоліївна
завідувач лабораторії логопедії
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
elyana_d@ukr.net

Коло наукових інтересів:

дослідження, спрямовані на виявлення, аналіз порушень усного та писемного мовлення, визначення механізмів їх виникнення, створення методик діагностики та нейродинамічної корекції у дітей різних вікових груп з позицій психолінгвосинергетичного підходу, а також науковий пошук у сфері концептуального та лінгво-дидактичного забезпечення навчання іноземної мови дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку.

Публікації:

1. Данілавічютє Е. А., Литовченко С. В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / За ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 350 с. (Серія «Інклюзивна освіта»).

2. Українська мова : підручник для 2 кл. загальноосвітніх шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Ч. 2 / авт. кол. : В. В. Тищенко, Е. А. Данілавічютє, Л. І. Трофименко – К. : Педагогічна думка, 2012. – 96 с., іл.

3. Данілавічютє Е. А. Методика викладання теми «Правопис» у молодших класах загальноосвітньої школи для дітей із ТПМ (тема: «Написання глухих і дзвінких приголосних») / Е. А. Данілавічютє // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2012. – № 1. – С. 6–13.

4. Данілавічютє Е. А. Закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у єдиній системі освіти в Україні / Е. А. Данілавічютє // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2013. – № 1. – С. 2–8.

5. Danilavichiutie, E. 2013. Aktualjnostj sozdanija pozitivnych nejrodinamičeskich izmenenij dlja razrabotki komplexnoj technologii korekcionnoho vozdejstvija pri DCP. In: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied, Bratislava: Iris, 2013 s. 767– 776, ISBN 978-80-89238-87-3.

 

Трофименко Людмила Іванівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
luda.trofymenko@gmail.com

Коло наукових інтересів:

діагностика та корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення, навчання мови дітей шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення, зміст корекційного навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.

Публікації:

1. Трофименко Л. І. Формування орієнтування на слово як одиницю мови у дошкільників із ЗНМ / Трофименко Л. І. // Дефектологія. – 2011. – № 4. – С. 35 – 38.

2. Трофименко Л. І. Дослідження словотвору у дітей п’ятого року життя із ЗНМ // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Вип.19. – К., 2011. − С. 180 − 184.

3. Трофименко Л. І. Формування морфологічної системи словозміни у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення / Трофименко Л. І. // Український логопедичний вісник: зб. наук. пр. Вип. 3. − К. − 2012. − С. 98 – 105.

4. Трофименко Л. І. Механізми засвоєння лексико-граматичних одиниць мови учнями молодшого шкільного віку із нерізко вираженим загальним недорозвитком мовлення / Трофименко Л. І. // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. − 2013. – № 1. − С. 9−13.

5. Трофименко Л. І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ : Програмно-методичний комплекс. – 2013. – 108 с.

 

Ільяна Валентина Михайлівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
ilianavalentyna@gmail.com

Коло наукових інтересів:

попередження та подолання дислексій у дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку; науково-методичне забезпечення навчання дітей із ПМР.

Публікації:

1. Ільяна В. М. Технології визначення особливостей рецептивної діяльності у контексті попередження дислексій у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку / Ільяна В. М. // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2012. – № 3. – С. 6–10.

2. Ільяна В. М. Сучасний стан вивчення читання як процесу (психолого-педагогічний аспект). / В. М. Ільяна // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб.: Вип. 3. Частина 1. / [за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої] – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 3 – С. 36–40.

3. Ільяна В. М. Виявлення своєрідності формування компонентів психолінгвістичної структури читання у старших дошкільників з порушеннями мовленнєвого розвитку / Ільяна В. М. // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2013. – № 3. – С. 30–37.

4. Ільяна В. М. Визначення механізмів дислексій в учнів з тяжкими порушеннями мовлення. / В. М. Ільяна // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць: Вип. 4. Частина 1. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К. : Педагогічна думка, 2013. – С. 38–42.

5. Ільяна В. М. Подолання дислексій в учнів 2-4 класів загальноосвітніх шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення / В. М. Ільяна // Особлива дитина: навчання та виховання. – 2014. – № 1. – С. 18–27.

 

Рібцун Юлія Валентинівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
logojuli@i.ua

Коло наукових інтересів:

теорія і методика логопедичної, дефектологічної, а також психологічної діагностики та корекції осіб з порушенням мовленнєвого і психофізичного розвитку; наукове керівництво дисертаційними дослідженнями; наукове рецензування; створення електронної лого-бібліотеки з питань наукового, нормативного та програмно-методичного забезпечення спеціальної дошкільної освіти.

Публікації:

1. Рібцун Ю. В. Віршики, картинки, звуки для забави і науки. Фонетико-фонематична компетентність дошкільника (у двох частинах) : альбом для ігор-занять з дітьми 3–6 років. – Х. : Видавнича група «Основа», 2013. – 176 с. : іл. – (Серія «Мовленнєва полікомпетентність дошкільника»).

2. Рібцун Ю. В. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун. − Тернопіль : Мандрівець, 2014. − 272 с.

3. Рібцун Ю. В. Програмно-методичне забезпечення навчання школярів із тяжкими порушеннями мовлення / Ю. В. Рібцун // Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України : зб. наук. пр. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. – С. 186−191.

4. Рібцун Ю. В. Професійний довідник учителя-логопеда дошкільного навчального закладу / Ю. В. Рібцун. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 239 [1] с. – (Серія «Професійний довідник»).

5. Рібцун Ю. В. Роль латералізації функцій головного мозку в навчанні дітей із вадами мовлення / Ю. В. Рібцун // Вісник Інституту розвитку дитини : зб. наук. пр. – Вип. 26. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С. 95–98. – (Серія «Філософія. Педагогіка. Психологія»).

 

Пригода Зоряна Степанівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
zoriana.prigoda@gmail.com

Коло наукових інтересів:

Освітні технології реалізації психолінгвістичного підходу до формування мовних та природничих знань у школярів з тяжкими порушеннями мовлення.

Публікації:

1. Пригода З. С. Алгоритм як один із основних засобів оволодіння грамотним письмом учнями 5-6 класів з тяжкими порушеннями мовлення / З. С. Пригода // Проблеми емпіричних досліджень у психології : зб. наук. – метод. [гол. ред. : І. І. Іванов]. – Х. : «Логос», 2014. – Т. 8. – С. 405−409.

2. Пригода З.С. Підходи до методики корекції дизорфографії в учнів 5-6 класів з тяжкими порушеннями мовлення / З.С. Пригода // Освіта осіб з особливими потребами: розбудови: наук.-метод. зб. [за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої]. – К. : Педагогічна думка, 2014. – С. 234-241.

3. Пригода З. С. Напрями та етапи методики корекції дизорфографії в учнів 5-6 класів з ТПМ / З. С. Пригода // Освіта осіб з особливими потребами: розбудови: зб. наук. праць / [за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ]. – Вип. 5. –Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2014. – С. 36-45

4. Пригода З.С. Формування орфографічного письма у школярів із тяжкими порушеннями мовлення // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць. Вип. / 8 за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої – К.: ТОВ «Поліграф плюс», 2015. – С. 108-114.

5. Пригода З.С. Корекція дизорфографічних помилок в учнів із тяжкими порушеннями мовлення (5-6 класи). / З.С. Пригода // Особлива дитина: навчання і виховання. – К. : «Педагогічна преса», 2015. – № 4. – С. 10-14.

 

Аркадьєва Ольга Олександрівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
olga.o.arkadieva@gmail.com

Коло наукових інтересів:

діагностика та подолання дислексій та дисграфій в учнів із ДЦП та ТПМ, що навчаються у молодшій та середній школі; діагностика та подолання дислалії та дизартрії.

Публікації:

1. Аркадьєва О.О. До питання вивчення стану сформованості навички читання у молодших школярів із ДЦП / О.О. Аркадьєва // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. Кам’янець-Подільський: «Медобори – 2006», 2013.– Вип. ХХІІІ в трьох частинах, частина 3.Серія: соціально-педагогічна. – С.8-14c.

2. Аркадьєва О.О. Про стан розвитку компонентів психологічної структури читання в учнів 2-4 класів із ДЦП / О. О. Аркадьєва // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод. зб. / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К., 2014.– Вип. 5.Частина 2. – С.16-25.

3. Аркадьєва О.О. Проблема опанування навичок читання молодшими школярами із ДЦП у світлі сучасних досліджень / Аркадьєва // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – №2. – С. 67 – 71.

4. Аркадьєва О.О. Вивчення особливостей читання у молодших школярів із ДЦП / О.О. Аркадьєва // Zbior raportow naukowych. «Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce». (29.04.2014-30.04.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. Diamond trading tour», 2014. – 36-41 str.

5. Аркадьєва О.О. Проблема опанування навичок читання молодшими школярами з ДЦП: актуальність дослідження, інноваційні шляхи вирішення / О.О. Аркадьєва // Український логопедичний вісник: зб. наук. праць: «Актуальна освіта» – К., 2012.,– Вип. 3.– С.10-13.

 

Грибань Галина Віталіївна
науковий співробітник лабораторії логопедії
galinavgalina@gmail.com

Коло наукових інтересів:

діагностика та корекція лексичної сторони мовлення та зв’язного мовлення у дітей із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ); проблеми мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку та молодшого шкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (ФФНМ) і загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ); дослідник проблем методики викладання мови в загальноосвітніх школах для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ).

Публікації:

1. Грибань Г.В. Психологічні передумови оволодіння лексичною семантикою молодшими школярами з ТПМ / Г. В. Грибань // Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: Вип.. 4. – К.: Актуальна освіта, 2007. – 166с.

2. Грибань Г.В. Актуальність дослідження проблеми формування знань про дієслово в учнів 2-4 класів з тяжкими порушеннями мовлення / Г. В. Грибань //Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод.зб.:Вип. 3. Частина 2./ за ред.. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: 2012 – 204с.

3. Грибань Г.В. Психолінгводидактичне підґрунтя опанування знань про дієслово молодшими школярами із ТПМ / Г. В. Грибань // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови [зб. наук. пр.] / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – Вип. 10. – К. : ТОВ «Поліграф-плюс», 2015.

 

Єфіменко Ольга Сергіївна
молодший науковий співробітник лабораторії логопедії
yefimenko.olha@gmail.com

Коло наукових інтересів:

психологічна та педагогічна підтримка дітей із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ); дослідження проблем методики викладання мови в загальноосвітніх школах для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ).

Публікації:

1. Єфіменко О.С. Актуальність дослідження психологічних особливостей когнітивної полімодальності молодших школярів з ТПМ / О.С. Єфіменко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць. − Вип. 8. / за ред. В.В.Засенка, А. А. Колупаєвої. – К.: ТОВ «Поліграф плюс», 2015.

2. Єфіменко О.С. Роль симультанного способу обробки інформації у корекції тяжких порушень мовлення / О.С. Єфіменко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т.VІ. Психологія обдарованості. – Випуск 12. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016.

 

Збірник наукових праць «Український логопедичний вісник»

 

У збірнику представлено матеріали наукових досліджень, присвячених проблемі вивчення, діагностики, попередження та корекції порушень мовленнєвого розвитку осіб з особливими потребами різних вікових груп.

Адресовано вчителям-логопедам, учителям-дефектологам дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей із порушеннями мовлення та загальноосвітніх шкіл, студентів педагогічних університетів.

 

1. Український логопедичний вісник : зб. наук. пр. – К. : Актуальна освіта, 2010. – Вип. 1. – 112 с.

2. Український логопедичний вісник : зб. наук. пр. – К. : Актуальна освіта, 2011. – Вип. 2. – 112 с.

3. Український логопедичний вісник : зб. наук. пр. – К. : Актуальна освіта, 2012. – Вип. 3. – 114 с.