Лабораторія олігофренопедагогіки

Лабораторія олігофренопедагогіки – підрозділ Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, що проводить фундаментальні і прикладні дослідження з питань навчання та виховання дітей з порушеннями розумового розвитку.

Основні напрями діяльності:

розроблення науково-теоретичних засад навчання та виховання дітей з порушеннями розумового розвитку;

розроблення Державних освітніх стандартів та їх програмно-методичного забезпечення;

розроблення та впровадження інноваційних технологій і моделей корекційно-розвивального навчання дітей з порушеннями розумового розвитку;

оновлення змісту освіти відповідно до Державного стандарту;

впровадження результатів наукових досліджень у практику навчання і виховання дітей з особливими потребами;

консультування практиків, батьків дітей з особливими освітніми потребами;

популяризація знань про особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;

співробітництво з науковими центрами, навчальними закладами, громадськими організаціями.

 

Серед основних наукових результатів найбільш значущими є розроблення та впровадження теоретично обґрунтованої та експериментально апробованої системи науково-методичного та корекційно-розвивального забезпечення освіти дітей з порушеннями розумового розвитку з урахуванням компетентнісного підходу, оновлення змісту та розроблення Державного стандарту спеціальної освіти; розроблення концепції дошкільної освіти дітей з порушеннями розумового розвитку; розроблення навчальних та корекційно-розвивальних програм для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Результати теоретико-експериментальних досліджень покладено в основу розроблення концепцій дошкільної та шкільної освіти дітей з порушеннями розумового розвитку, трудового та професійно-трудового навчання дітей з порушеннями інтелекту; методичних засад організації виховної роботи в позанавчальній діяльності, корекційно-реабілітаційного навчання школярів з помірною розумовою відсталістю, психолого-педагогічного та соціального супроводу, просвітницької діяльності родин та сімей таких дітей та ін.. Інноваційні здобутки відображено у монографіях, збірниках наукових праць, програмно – та навчально-методичних комплексах «Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання розумово відсталих дітей у спеціальних дошкільних закладах», навчально-методичних посібниках з проблем корекційного навчання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Світ навколо мене»; навчальних та корекційно-розвивальних програмах та підручниках.

 

Чеботарьова Олена Валентинівна
завідувач лабораторії олігофренопедагогіки
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

Зміст трудового навчання та виховання дітей з порушеннями розумового розвитку; розвиток пізнавальної діяльності дітей засобами конструювання та арт-технологій; методика професійно-трудового навчання учнів старших класів спеціальних навчальних закладів; зміст індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами; методика корекційно-розвивального навчання учнів початкових класів з порушеннями опорно-рухового апарату; педагогічні технології корекційно-розвивального, компенсаторного навчання, соціально-трудової адаптації та соціалізації дітей з порушеннями інтелекту, різними формами ДЦП, синдромом Дауна, з комплексними порушеннями розвитку.

Публікації:

1.Чеботарьова О.В. Професійно-трудова підготовка як засіб соціалізації школярів із порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту / О.В. Чеботарьова // Current issues and problems of social sciences:International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences:Conference Proceeding, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross University. – 184 pages. – С. 38 – 41.

2. Чеботарьова О.В. Реалізація варіативних модулів у системі трудового навчання школярів із складними порушеннями розвитку / О.В. Чеботарьова // Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії // Зб. тез. доп. / Редкол.: В.В.Засенко, А.А.Колупаєва., Н.І.Лазаренко, З.П.Ленів. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – 416 с.– С.354-357;

3. Чеботарьова О.В., Гнатенко В.С. Трудове навчання: Підготовчий клас: підр. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей з порушеннями розум. розвитку / О. В. Чеботарьова, В. С. Гнатенко. – К.: Либідь, 2015. – 112 с.: іл.

4. Чеботарьова О.В., Гнатенко В.С. Трудове навчання: Перший клас: підр. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей з порушеннями розум. розвитку / О. В. Чеботарьова, В. С. Гнатенко. – К.: Либідь, 2016. – 112 с.: іл.

5. Чеботарьова О.В., Гнатенко В.С. Трудове навчання: Другий клас: підр. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей з порушеннями розум. розвитку / О. В. Чеботарьова, В. С. Гнатенко. – К.: Либідь, 2016. – 112 с.: іл.

 

Трикоз Сніжана Валеріївна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

зміст та методика ознайомлення з навколишнім світом (природознавча та суспільствознавча складові) школярів з порушеннями розумового розвитку, сенсорне виховання дошкільників і молодших школярів з порушеннями розумового розвитку, зміст та методика навчання образотворчій діяльності дошкільників.

Публікації:

1. Трикоз С.В. Образотворча діяльність /Концепція дошкільної освіти дітей з розумовою відсталістю/ С.В.Трикоз //Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології: Збірник наукових праць: Вип. 8 / За ред. Т.В. Сак. – К., 2013 – С.67-71.

2. Трикоз С.В. Педагогічні технології сенсорного виховання дошкільників з розумовою відсталістю/ С.В.Трикоз //Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології: Збірник наукових праць: Вип. 8 / За ред. Т.В. Сак. – К., 2013 – С. 93-98.

3. Трикоз С.В. Природознавство:підготовчий клас. Підручник / С.В. Трикоз – Харків :Оберіг, 2014р. 88с.

4. Трикоз С.В. Природознавство:перший клас. Підручник / С.В. Трикоз – Харків :Оберіг, 2014р. 88с.

5. Трикоз С.В. Природознавство, 2 клас: підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для розумово відсталих дітей / С.В. Трикоз. – К.: Либідь, 2016. – 96с.

 

Блеч Ганна Олександрівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

зміст та методика навчання природознавства учнів спеціальних навчальних закладів; змістове та методичне забезпечення формування уявлень про навколишній світ, природознавчої компетентності у дітей з порушеннями розумового розвитку; розвиток мовлення дітей з порушеннями розумового розвитку різних вікових груп

Публікації:

1. Блеч Г. О. Система корекційно-розвивального навчання з розвитку мовлення дошкільників з розумовою відсталістю/Г.О.Блеч// Освіта осіб з особливими потребами:Шляхи розбудови:зб. Наук. праць: Вип.8/За ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.:ТОВ» Поліграф плюс», 2015. – с.18-26.

2. Блеч Г.О. Реалізація оновленого змісту освітньої галузі «Суспільствознавство» у навчанні молодших школярів з розумовою відсталістю /Г.О.Блеч//Гуманістична парадигма у спеціальній освіті:наука і практика: зб. тез за матеріалами всеукраїнської науково-практичної оn-line конференції /За ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої, Н.О. Макарчук. –К.;2015. – С.12-14.

3. Блеч Г.О. Природознавство 6-7 класи / Г.О.Блеч, С.В.Трикоз // Навчальні програми для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей / Навчальні програми 2015 р. http://www.mon.gov.ua/

4. Блеч Г.О. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (8-10) класи «Природознавство» /Блеч Г.О.,Трикоз С.В.// – К., 2016. – [електронний ресурс] – http://mon.gov.ua/

5. Блеч Г.О., Висоцька А.М. «Українська мова» 2 клас: Підручник для спец. загальноосвіт. навч. закл. для розумово відсталих дітей / А.М.Висоцька – К.: Либідь, 2016. – 104с.

 

Гладченко Ірина Вікторівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

Змістове та методичне забезпечення формування соціально-адаптаційних умінь та здоров’язбережувальної компетентності у дітей з порушеннями розумового розвитку. Актуальні питання підручникотворення. Соціалізація та соціальна адаптація осіб з комплексними порушеннями розвитку. Психолого-педагогічна підтримка та допомога людям похилого віку з деменцією.

Публікації:

1. Гладченко І. В. Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю «Барабанотерапія» / І. В. Гладченко, Л. Є. Василевська. – К., 2016. – [електронний ресурс] – http://mon.gov.ua/

2. Гладченко І. В. Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату «Корекція розвитку» (Корекційна ритміка) / І. В. Гладченко, Шепічак О. О. – К., 2016. – [електронний ресурс] – http://mon.gov.ua/

3. Навчальні програми «Основи здоров’я» для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (8-10) класи «Основи здоров’я» / укл. І. В. Гладченко. – К., 2016. – [електронний ресурс] – http://mon.gov.ua/

4. Гладченко І. В. Тьюторський супровід дітей з помірною розумовою відсталістю/ І. В. Гладченко, М. О. Супрун // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск № 32. Ч.1. : збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 48–54;

5. Гладченко І. В. Опіка та повага до літніх як запорука психічного здоров’я / І. В. Гладченко, М. О. Супрун // Кропивницький: Вид-во, 2016. – С.78-83.

 

Бобренко Інна Всеволодівна
молодший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

змістове та методичне забезпечення фізичного виховання дітей порушенням інтелектуального розвитку різних вікових груп.

Публікації:

1. Бобренко И. В. Организационно-методические особенности проведения занятий по развитию пространственного ориентирования детей дошкольного возраста с умственной отсталостью / И. В. Бобренко // Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма : сб. матер. VІ Междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 6–7 октября 2016 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: С. М. Блоцкий (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2016. – 262 с. С. 8-10. – [Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/]

2. Бобренко І. В. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Фізичне виховання»; методичні рекомендації та практикум з фізичного виховання / І. В. Бобренко // Програмно-методичний комплекс навчання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Світ навколо мене»: навч.-метод. посіб. – 2016. – 148 с. [Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/]

3. Бобренко І. В. «Фізична культура» (8-10 класи) [Електронний ресурс] / І.В. Бобренко // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей /– 2016. – [Режим доступу – http://mon.gov.ua/; http://lib.iitta.gov.ua/]

4. Бобренко І. В. «Лікувальна фізкультура» (5-10 класи) [Електронний ресурс] / І. В. Бобренко // Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. – 2016. – [Режим доступу: http://mon.gov.ua/]

5. Бобренко І. В. Фізичне виховання дітей дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю / І. В. Бобренко // Дидактичні та методичні засади спеціальної освіти розумово відсталих дошкільників: навч.-метод. посіб. – Розд. 10. – 2016. – С. 209-250. [Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/]

 

 

Збірник наукових праць «Теорія і практика олігофренопедагогіки»

 

1. Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології: Збірни наукових праць: Вип. 7. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 120 с.

 

2. Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології: Збірник наукових праць: Вип.8. – Тематичний випуск «Концепція дошкільної освіти дітей з розумовою відсталістю» . – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013 – 138с.

 

 

Збірник містить статті з актуальних проблем теорії і практики олігофренопедагогіки та спеціальної психології. Висвітлюються результати експериментально-пошукових досліджень, спрямованих на вивчення особливостей психофізичного дітей з порушеннями розумового розвитку, їх навчання і виховання; надаються рекомендації стосовно їх впровадження в практику. Розкриваються історичні аспекти проблеми.

Адресовано науковцям, учителям, вихователям, психологам, корекційним педагогам, працівникам соціальної служби, студентам педагогічних вузів, аспірантам, усім, хто цікавиться проблемами освіти, навчання і виховання розумово відсталих дітей.