Лабораторія сурдопедагогіки

Лабораторія сурдопедагогіки – підрозділ Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, який проводить фундаментальні та прикладні дослідження з питань навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).

Нині лабораторія працює над науково-методичним забезпеченням навчання дітей глухих та зі зниженим слухом різних вікових груп. Мета дослідження – підвищення ефективності навчання учнів з порушеннями слуху через оновлення змісту та методичне забезпечення його реалізації.

 

Напрями діяльності лабораторії

Діяльність лабораторії сурдопедагогіки спрямована на наукове обґрунтування і методичне забезпечення освіти дітей з порушеннями слуху. Серед завдань наукового підрозділу:

розробка науково-теоретичних засад навчання та виховання дітей з порушеннями слуху;

впровадження інноваційних технологій і моделей навчання дітей з порушеннями слуху у практику;

оновлення змісту освіти відповідно до сучасних державних документів та тенденцій;

підготовка наукових кадрів (наукове керівництво аспірантами, докторантами; участь у перепідготовці педагогічних кадрів);

проведення конференцій, семінарів, «круглих столів», тренінгів та інших наукових, навчальних та методичних заходів;

консультування науковців, практиків, батьків, осіб з порушеннями слуху;

підготовка наукової та методичної літератури з питань освіти дітей з порушеннями слуху.

 

Результати наукових досліджень співробітників лабораторії стали підґрунтям для створення нормативних документів у сфері спеціальної освіти в Україні, освітніх концепцій, знайшли своє відображення у низці монографій, підручників, науково-методичних посібників, навчальних програм, методичних рекомендацій для вчителів і вихователів спеціальних та інклюзивних навчальних закладів.

 

Жук Валентина Володимирівна
завідувач лабораторії сурдопедагогіки

Коло наукових інтересів:

організація навчання дітей з порушеннями слуху різних вікових груп;зміст мовної освіти дітей з порушеннями слуху;методика навчання української мови учнів з порушеннями слуху;інклюзивне навчання;допомога батькам у навчанні і вихованні дітей з порушеннями слуху.

Публікації:

1. Жук В.В. Теоретко-методичні основи розробки програми розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом / Жук В.В. // Дефектологія /Особлива дитина: навчання та виховання №3 (63). 2012. – с. 17- 22.

2. Жук В.В. Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у Світ». Музично-ритмічний розвиток (у співавторстві з Литовченко С.В. та Козловою Т.О.) Мовленнєва лінія. Вступ. // Жук В.В. Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у Світ» – К.: – 2012. Режим доступу: iitzo.gov.ua

3. Жук В.В. Розвиток мовлення. Підготовчий клас. Підручник для шкіл для дітей зі зниженим слухом / Жук В.В. // – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», -2013, -176 с. (у співавторстві з Сушко Т.І.)

4. Жук В.В. Розвиток мовлення. Навчальний посібник. Підготовчий клас шкіл для дітей зі зниженим класом / Жук В.В. // – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», -2013, – 120 с. (у співавторстві з Сушко Т.І.)

5. Жук В.В. Сучасні стратегії навчання дітей з порушеннями слуху/ Жук В.В. // Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання: зб. наук. праць: вип. 4 / за ред. Колупаєвої А.А. – К.: Педагогічна думка, 2013, – с.127-133

 

Засенко В’ячеслав Васильович
доктор педагогічних наук
член-кореспондент НАПН України, професор
провідний науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки

Коло наукових інтересів:

диференційоване навчання; інклюзивне навчання; профорієнтаційна робота, трудова підготовка; підготовка дітей з порушеннями психофізичного розвитку до самостійного життя і трудової діяльності

Публікації:

1. Концепція інклюзивної освіти / за ред. Засенка В.В. // [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua

2. Засенко В.В. Спеціальна освіта: стан і пріоритети розвитку / В.В. Засенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: Наук.-метод. зб.: Вип. 1 / За ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К., 2010. – с. 317. – С. 3-7

3. Засенко В.В. Науковий супровід навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку / В.В. Засенко // Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання: Зб. наук. праць.: Вип. 1. – К., 2010 – с. 254. – С. 3-9.

4. Засенко В.В. Освіта осіб з особливостями психофізичного розвитку: виклики часу /В.В. Засенко // Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. праць в 5 томах, Т.2: Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. – К.: Педагогічна думка. – 2013. – С. 350-362.

5. Засенко В.В. Цивілізаційні зміни – вимоги сьогодення /В.В. Засенко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2013. – №4. – С.1.

 

Таранченко Оксана Миколаївна
доктор педагогічних наук
старший науковий співробітник
головний науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки

Коло наукових інтересів:

історія навчання та виховання дітей з порушеннями слуху; інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з порушеннями слуху; диференційоване викладання в інклюзивних закладах.

Публікації:

1. Таранченко О.М. Система спеціального навчання дітей зі зниженим слухом в Україні (історичний аспект): монографія / О.М. Таранченко. – К. : “ЛІТО”, 2007. – 212 с.

2. Таранченко О.М. Розвиток системи освіти осіб з порушеннями слуху в контексті поступу вітчизняної науки та практики: монографія / О.М. Таранченко. – К. : О.Т. Ростунов, 2013. – 483 с.

3. Таранченко О.М., Диференційоване викладання в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Таранченко О.М., Найда Ю.М.; [за заг. ред. Колупаєвої А.А.]. – К. : “А.С.К.”, 2012. – 124 с.

4. Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка.// Колупаєва А.А., Таранченко О.М. / Путівник для педагогів: навчально-методичний посібник. – К. : “АТОПО”. – 2010. – 96 с. (Серія “Інклюзивна освіта”)

5. Таранченко О.М. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг. ред. А.А. Колупаєвої . – К., 2010. – (Серія “Інклюзивна освіта”).

 

Шевченко Володимир Миколайович
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник лабораторії

Коло наукових інтересів:

історія сурдопедагогіки; до- та післяопераційна реабілітація і навчання дітей з кохлеарними імплантами; науково-методичне забезпечення ігрової діяльності та фізичного виховання дошкільників з порушеннями слуху.

Публікації:

1. Шевченко В.М. Виникнення і розвиток в Україні спеціальних шкіл для глухонімих у другій половині ХІХ – початку ХХ століття.: Монографія. – К.: 2010. – 300 с.

2. Шевченко В.М. Сучасні методи реабілітації дітей з порушеннями слуху / Шевченко В.М. // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод. зб.: Вип. 4. Частина 1. / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: Педагогічна думка, 2013.

3. Шевченко В.М. Входження осіб з особливими потребами в суспільство: історичний аспект (на прикладі осіб з вадами слуху) / В.М. Шевченко // Зб. наук. праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 7. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – С. 107-112.

4. Шевченко В.М. Недоліки в навчанні ігрової діяльності дітей дошкільного віку з порушеннями слуху / В.М. Шевченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: Наук.-метод. зб.: Вип. 2 / За ред. В.В. Засенка. А.А. Колупаєвої. – К., 2011. – С. 189-191.

5. Шевченко В.М. Значення, зміст та методи фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями слуху / Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод. зб.: Вип. 3. Частина 1. / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: Педагогічна думка, 2012 – С. 312-318.

 

Литвинова Віра Володимирівна
старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки

Коло наукових інтересів:

науково-методичне забезпечення навчання математики та розвитку слухового сприймання дошкільників та учнів початкових класів з порушеннями слуху.

Публікації:

1. Литвинова В.В. Методичні рекомендації з математики / Литвинова В.В. – Київ: Пед. Думка, 2007. – 24с.

2. Литвинова В.В. Розвиток слухового сприймання у дітей з порушеннями слуху на індивідуальних занаттях / В.В.Литвинова // Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання: зб. наук. праць: вип. 3. /за ред. Колупаєвої А.А. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 191 с.

3. Литвинова В.В. Математика 1 кл.: підручник для спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом / Е.П. Гроза, В.В. Литвинова. – Київ : Інкунабула, 2013 – 136 с.

4. Литвинова В.В. Буквар для учнів підготовчого класу /Литвинова В.В., Гроза Е.П. – К.: ІНКУНАБУЛА, 2013. – 176 с.

5. Литвинова В.В. Навчальний посібник з математики. 1 кл. : навчальний посібник для спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом / Е.П. Гроза, В.В. Литвинова. – Київ : Інкунабула, 2013 – 72 с.

6. Литвинова В.В. Посібник для письма і розвитку мовлення, підготовчий кл.: навчальний посібник для спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом, частина 1 / Е.П. Гроза, В.В. Литвинова. – Київ : Інкунабула, 2013 – 64 с.

7. Литвинова В.В. Посібник для письма і розвитку мовлення, підготовчий кл.: навчальний посібник для спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом, частина 2 / Е.П. Гроза, В.В. Литвинова. – Київ : Інкунабула, 2013 – 64 с.

 

Федоренко Оксана Филимонівна
науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки

Коло наукових інтересів:

рання підтримка та супровід дітей з порушеннями слуху; розвиток слухового сприймання і формування вимови; універсальні підходи підтримуючого навчання учнів з особливими освітніми потребами.

Публікації:

1. Федоренко О. Розвиток слухового сприймання у дітей зі зниженим слухом від народження / О.Ф. Федоренко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2011. – № 3. – С.10 – 14 . 2.

2. Федоренко О. У пошуках оптимальних шляхів упровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху / О. Федоренко // Дефектологія. Особлива дитина : навчання і виховання. — 2013. — № 2. — С. 41—44. 5. Федоренко О. Застосування проектної системи навчання з метою розвитку компетентностей учнів із порушенням слух / О. Бічікова, О. Федоренко // Дефектологія. Особлива дитина : навчання і виховання. — 2013. — № 3. — С. 59—62.

3. Методичні та технічні новації слухопротезування дітей з порушеннями слуху / О. Федоренко // Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання: зб. наук. праць: вип. 4./ за ред. Колупаєвої А.А.. – Кіровоград: – Імекс-ЛТД, 2013. – С. 133-141

4. Діти з порушеннями слуху: крок за кроком від діагностики до інклюзії: посібник для фахівців та батьків /[ авт.: Б. С. Мороз, В. П. Овсянник, О. М. Таранченко, О.Ф. Федоренко ін.; за ред. : А. А. Колупаєвої, Б. С. Мороза].- К. : О. Т. Ростунов, 2013. – 104 с.

5. Федоренко О.Ф. Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом “Стежки у Світ”. Розвиток слухового сприймання та формування вимови [Електронний ресурс] // [Федоренко О., Борщевська Л., , Литвинова В. та інші ]. — 2013. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/

 

Литовченко Світлана Віталіївна
докторант лабораторії сурдопедагогіки
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

науково-методичне забезпечення предметів природничого циклу в школі для дітей з порушеннями слуху; виховна робота в школі для дітей з порушеннями слуху; навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних закладах.

Публікації:

1. Литовченко С.В. Науково-методичні засади навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних закладах: Монографія / Литовченко С.В. – К.: «ЛІТО», 2007. – 167 с.

2. Литовченко С.В., Таранченко О.М. Методичні рекомендації. Викладання курсу «Я і Україна» у початкових класах середніх загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом / Литовченко С.В., Таранченко О.М. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 73 с.

3. Литовченко С.В., Данілавічютє Е.А. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / За заг. ред. А.А. Колупаєвої. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 335 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).

4. Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 197 с. (Серія «Інклюзивна освіта»).

5. Литовченко С.В. Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами: актуальні аспекти // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод. зб.: Вип. 3. Частина 1. / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: Педагогічна думка, 2012.

 

Білякова Ганна Андріївна
старший лаборант лабораторії сурдопедагогіки

 

 

Збірник наукових праць
«Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання»

Щорічно починаючи з 2010 р. видається міжлабораторний науково-методичного збірника наукових праць «Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання».

У збірнику об’єднано наукові статті в галузі сурдо та тифлопедагогіки та психології дітей із сенсорними порушеннями, які висвітлюють актуальні питання педагогічної практики, представляють інтерес для широкого кола фахівців.

 

«Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання» : Збірник наукових праць: Вип. 1.

«Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання» : Збірник наукових праць: Вип. 2.

«Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання» : Збірник наукових праць: Вип. 3.