Лабораторія тифлопедагогіки

Лабораторія тифлопедагогіки – структурний підрозділ Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, який розробляє проблеми теорії та практики корекційного навчання, виховання, соціалізації та соціальної адаптації дітей дошкільного та шкільного віку з глибокими порушеннями зору. Основою діяльності лабораторії є інноваційний підхід до проведення науково-дослідної роботи й відповідність сучасним вимогам спеціальної освіти та особистісним потребам осіб з порушеннями зору.

Напрями діяльності:

– розробка методологічних та психолого-педагогічних засад фундаментальних і прикладних досліджень в галузі тифлології (тифлопедагогіки і тифлопсихології);

– пошук ефективних шляхів посилення корекційно-розвивальної та компенсаторно-реабілітаційної спрямованості навчально-виховного процесу в спеціальних школах для дітей з глибокими порушеннями зору;

– дослідження та наукове обґрунтування нових технологій і моделей корекційного навчання дітей з глибокими порушеннями зору на різних ступенях їх шкільного навчання та підготовки до інтеграції в суспільство;

– оновлення змісту освіти відповідно до нових вимог сучасності та виявлених резервів психофізичного розвитку осіб з різним ступенем втрати або глибокого порушення зору;

– розробка нормативного та науково-методичного забезпечення навчально-корекційного процесу в спеціальних закладах для сліпих і слабозорих дітей;

– пошук нових форм і засобів реабілітації таких осіб, надання їм допомоги у самовизначенні та самореалізації.

До важливих завдань діяльності лабораторії також належать:

– участь в підготовці наукових кадрів у галузі тифлології та перепідготовці педагогічних кадрів навчально-виховних закладів для сліпих і слабозорих дітей;

– консультування науковців, практиків, батьків дітей з порушеннями зору, інвалідів за зором з різних питань навчально-виховної роботи, застосування індивідуального підходу, особливостей їх виховання в сім’ї, дошкільних та шкільних навчальних закладах, допомоги у вирішенні особливих потреб (просторового орієнтування, соціально-побутової орієнтації, спілкування, переборення тривожних станів тощо);

– впровадження результатів наукових досліджень в практику навчання і виховання сліпих і слабозорих дітей;

– пропаганда тифлологічних знань серед громадськості, батьків дітей з порушеннями зору, самих осіб зі зниженим зором.

 

 

Костенко Тетяна Миколаївна
завідувач лабораторії тифлопедагогіки
кандидат психологiчних наук
старший науковий спiвробiтник лабораторii тифлопедагогики

Коло наукових інтересів:

психологія дитини з порушеннями зору; розробка програм для дітей з глибокими порушеннями зору, інноваційні технології психологічного супроводу дітей з порушеннями зору в умовах навчально-виховного процесу, психологічний супровід розвитку, виховання та навчання дітей з порушеннями зору та їх сім’ї.

Публікації:

1. Теоретико-методичні аспекти вивчення естетичної компетентності дошкільників з порушеннями зору. / Т.М. Костенко. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2014. – №3 (71). – С. 77-82

2. Розвивально-корекційна робота психолога з слабозорими дошкільниками по формуванню пізнавальної активності. / Т.М. Костенко. Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання: зб. наук. праць: вип. 5 / за ред. Колупаєвої А.А. – Кіровоград: Імекс -ЛТД, 2014.

3. Психолог в системі навчально-виховного процесу спеціалізованого дошкільного навчального закладу для дітей з порушеннями зору. / Т.М. Костенко. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць: вип. 8 за ред. Засенка В.В., Колупаєвої А.А. –К. : ТОВ «Поліграф плюс», 2015. – С. 68-76.

4. Розробка програми корекції розвитку з глибокими порушеннями зору : емоційно-вольова сфера. / Т.М.Костенко. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред.кол.; голов. ред. – О.М. Топузов]. К: Педагогічна думка. 2016. – Вип.12. – С. 192-200.

 

Гудим Ірина Миколаївна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

проблеми пізнавального, емоційного, соціально-перцептивного розвитку дітей; психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору та комбінованим порушеннями раннього віку та їх сімей; інноваційні освітні технології; проблеми інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з порушеннями зору.

Публікації:

1. Гудим І.М. Образотворче мистецтво (для учнів зі зниженим зором). 2 – 4 класи. / І.М. Гудим // Дефектологія. – 2006. – №2. – С.20-26.

2. Гудим І.М. Рельєфне малювання (для сліпих дітей). 2-4 класи. / І.М. Гудим, Н.Г. Маценко // Дефектологія. – 2006. – №2. – С.26-30.

3. Гудим І.М. Корекційно-розвивальна програма формування невербальних засобів спілкування у дошкільників з порушеннями зору. / І.М. Гудим // Дефектологія. – 2008. – №1. – С.3-10.

4. Гудим І.М. Напрями сенсорної інтеграції дошкільників з порушеннями зору. // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2011. – №4. – С.2-5.

5. Гудим І.М. Концептуальні підходи до організації психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку з глибокими порушеннями зору. / І.М. Гудим // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2013. – №2. – С.22-26.

 

Кобильченко Вадим Володимирович
доктор психологічних наук
старший науковий співробітник
провідний науковий співробітник лабораторії

Коло наукових інтересів:

теорія і практика тифлопсихології; психологія дітей і підлітків з глибокими порушеннями зору; теорія і методика психологічного супроводу дітей дошкільного і шкільного віку.

Публікації:

1. Кобильченко В. В. Соціально-психологічні основи розвитку та корекції особистості підлітка в нормі і при патології зору: монографія. – К.: Освіта України, 2010. – 552 с.

2. Кобильченко В.В. Психологічний супровід дітей дошкільного віку з порушеннями зору: монографія. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 205 с.

3. Кобыльченко В.В. Становление личности дошкольника в норме и при нарушениях зрения: монография. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 540 с.

4. Vadym Kobylchenko. Personal well-being as theoretical construct // TEKA-Archives of the Commission of Medical Sciences, Polish Academy of Sciences Branch in Lublin. – Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2014. – Vol. 2. – №1. – P. 9–13.

5. Кобыльченко В.В. Особенности социализации дошкольников с нарушениями зрения // Инклюзивное образование. Цели и современная проблемы. – Ереван: TEMPUS ASPIRE (Access to Society for People with Individual Requirements ASPIRE), 2015. – С. 226-230.

 

Легкий Олег Михайлович
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник
старший науковий співробітник лабораторії

Коло наукових інтересів:

зміст та методика трудового навчання дошкільної, початкової та середньої ланки освіти дітей сліпих та зі зниженим зором; розробка програмно-методичного забезпечення освітньої галузі “Технології” спеціальних шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором.

Публікації:

1. Легкий О. М. Корекційні можливості застосування комп’ютера в спеціальній школі. / О.М. Легкий // Дефектологія. – 2002. – №1. – С. 36-38.

2. Легкий О. М. Основні напрями удосконалення змісту трудового навчання учнів з порушеннями зору та оцінювання їх досягнень. / О.М. Легкий // Дефектологія. – 2004. – №2. – С. 36-38.

3. Легкий О. М. Особливості формування рухів та дій у дітей з порушеннями зору на уроках трудового навчання. / О. М. Легкий // Дефектологія – 2006 – №1 – С. 48-50.

4. Легкий О.М. Корекційно-розвивальна спрямованість уроків трудового навчання дітей з порушеннями зору. / О.М. Легкий // Дефектологія. – 2008. – №4. – С. 31-32.

 

Кондратенко Світлана Вікторівна
молодший науковий співробітник лабораторії

Коло наукових інтересів:

проблеми дошкільного навчання та виховання дітей з глибокими порушеннями зору; методика просторового орієнтування та ігрової діяльності; навчально-дидактичне забезпечення дошкільної освіти дітей з порушеннями зору.

Публікації:

1. Кондратенко С. В. Основні напрямки змісту навчально-корекційної роботи в спеціальних дошкільних закладах для дітей з порушеннями зору. / С.В. Кондратенко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2011. – № 2. – С. 16-19.

2. Кондратенко С.В. Організація розвивального середовища для формування просторових уявлень та навичок просторового орієнтування у дітей з глибокими порушеннями зору. / Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання. виховання: зб. наук. праць: вип. 4. – К.: Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2013. – С. 116-126.

3. Кондратенко С.В. Ігрова діяльність незрячої дитини раннього віку. / Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання. виховання: зб. наук. праць: вип. 5. – К.: Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2014. – С. 164-170.

4. Кондратенко С.В. Теоретичний аналіз проблеми формування навичок просторового орієнтування у молодших школярів з глибокими порушеннями зору. / Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць: вип. 6. – К.: Інститут спеціальної педагогіки НАПН України – 2014 .– С. 74-79.

5. Кондратенко С.В. Методика обстеження стану сформованості навичок просторового орієнтування у дітей з глибокими порушеннями зору молодшого шкільного віку. / Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови [Науково-методичний збірник] Вип. 10. – К.: Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2015.– С. 105-111.

 

Довгопола Катерина Станіславівна
кандидат психологiчних наук
науковий співробітник лабораторії

Коло наукових інтересів:

тифлопсихологія; особливості формування самоконтролю у сліпих дітей; естетичне виховання дітей з вадами зору; рельєфне малювання

Публікації:

1. Довгопола К.С. Особливості здійснення самоконтролю розмаху та сили графічних рухів у сліпих молодших школярів / К.С. Довгопола // Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології. Зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010 – С. 96 – 102 (0,5).

2. Довгопола К.С. Самоконтроль швидкості графічних рухів у молодших школярів із важкими порушеннями зору / К.С. Довгопола // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2010. – №1. – С. 34-37 (0,5).

3. Довгопола К.С. Формування самоконтролю швидкості графічних рухів в образотворчій діяльності незрячих учнів молодшого шкільного віку / К.С. Довгопола // Освіта осіб з особливими потребами: шлях розбудови: Наук.-метод.зб.: Вип.12. / За ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К., 2010. – С. 92-98 (0,5).

4. Довгопола К.С. Образотворча діяльність як чинник активізації творчості слабозорих дітей старшого дошкільного віку / К.С. Довгопола // Дитина з сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання: зб. наук. праць /за ред.: С.В.Литовченко, І.М. Гудим. – К.: О.Т.Ростунов, 2011. – Вип. 2 – С. 44-50.

5. Довгопола К.С. Рельєфне малювання як шлях до інтеграції у візуальну культуру для незрячих дітей // Особлива дитина: навчання і виховання. – № 4 (80) – 2016 – с. 52-58. –0,5 др.ар.

 

 

Збірник наукових праць
«Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання»

Щорічно починаючи з 2010 р. видається міжлабораторний науково-методичного збірника наукових праць «Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання».

У збірнику об’єднано наукові статті в галузі сурдо та тифлопедагогіки та психології дітей із сенсорними порушеннями, які висвітлюють актуальні питання педагогічної практики, представляють інтерес для широкого кола фахівців.

 

«Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання» : Збірник наукових праць: Вип. 1.

«Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання» : Збірник наукових праць: Вип. 2.

«Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання» : Збірник наукових праць: Вип. 3.