Лабораторія інтенсивної педагогічної корекції

Лабораторія інтенсивної педагогічної корекції здійснює розроблення змісту навчання, інноваційних технологій навчання, виховання, розвитку; технологій психологічної діагностики та корекції дітей різних вікових груп із затримкою психічного розвитку.

Лабораторія підтримує тісні партнерські зв’язки з Українським ресурсним центром університету Гранта МакЮена (м. Едмонтон, Канада), з Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи НАПН України, з дошкільними навчальними закладами компенсуючого типу, загальноосвітніми школами з інклюзивними класами, спеціальними загальноосвітніми навчальними закладами та навчально-реабілітаційними центрами для дітей із затримкою психічного розвитку.

Напрями діяльності лабораторії: 

розроблення методологічних та теоретичних засад науково-методичного та навчального забезпечення навчання школярів із затримкою психічного розвитку;

визначення шляхів корекційно-розвиткового впливу на психічну сферу дітей із затримкою психічного розвитку різних вікових груп (дошкільники, молодші школярі, підлітки);

розроблення технологій навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивних класах;

розроблення технології формування саморегуляції в навчальній діяльності школярів із затримкою психічного розвитку;

обґрунтування психокорекційного підходу формування ігрової діяльності із застосуванням методу піскової гри «sand-play» у старших дошкільників із затримкою психічного розвитку;

теоретико-експериментальне дослідження психології комунікативної діяльності дошкільників із затримкою психічного розвитку;

обґрунтування інноваційних технологій діагностики та формування комунікативної діяльності дошкільників із затримкою психічного розвитку;

концептуальне обґрунтування і розроблення корекційно-розвиткового забезпечення змісту, напрямів та алгоритмів розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів і підлітків із затримкою психічного розвитку;

концептуальне обґрунтування і розроблення корекційно-розвиткового забезпечення змісту та напрямів особистісного розвитку молодших школярів і підлітків із затримкою психічного розвитку;

обґрунтування інноваційних технологій діагностики та формування міжособистісних стосунків підлітків із затримкою психічного розвитку;

розроблення та експериментальна перевірка змісту, форм, методів навчання дітей із затримкою психічного розвитку;

оновлення змісту навчальних програм для початкової та основної ланки спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.

 

Прохоренко Леся Іванівна
завідувач лабораторії
доктор психологічних наук
старший науковий співробітник

1.Прохоренко Л. І. Психологія саморегуляції школярів із затримкою психічного розвитку: Монографія / Леся Іванівна Прохоренко. – Чернівці: Букрек, 2016. – 464 с.

2. Prokhorenko L. Self-regulation in the training of students with developmental delays / L. Prokhorenko // TILTAI. – 2016. – Vol 74, № 2. – Р. 115-123. – URL: http://journals.ku.lt/

3. Прохоренко Л. І. Формування рефлексії у школярів із затримкою психічного розвитку / Л. І. Прохоренко // Технології розвитку інтелекту : електрон. наук. фахове вид. – 2016. – Т.2, №4 (15). – URL: http://www.psytir.org.ua/

4. Прохоренко Л. І. Діагностика саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку / Л. І. Прохоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 3 (79). – С. 36–44.

5. Прохоренко Л. І. Формування саморегуляції на уроках математики у молодших школярів із затримкою психічного розвитку / Л.І. Прохоренко. – Чернівці: Букрек, 2015. – 190 с.

6. Сак Т.В., Прохоренко Л. І. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» (корекція когнітивного розвитку) для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку / Т. В. Сак, Л. І. Прохоренко. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2016. – URL: http://mon.gov.ua/

 

Тамара Василівна Сак
доктор психологічних наук, професор

Коло наукових інтересів:

психологія дітей з труднощами у навчанні; психолого-педагогічні типи затримки психічного розвитку; психологія навчання дітей із затримкою психічного розвитку; особливості організації навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку різних психолого-педагогічних типів; навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзії.

Публікації:

1.Сак Т.В. Програма «Корекція розвитку» та її реалізація у навчанні школярів із затримкою психічного розвитку / Особлива дитина: Навчання і виховання. 2 (78) 2016 – С. 7-14.

2. Сак Т.В. Психолого-педагогічна типологія затримки психічного розвитку та її реалізація в організації корекційного навчання / Науковий часопис Національного педагогічного університету ім..М.П.Драгоманова, Серія 19, корекційна педагогіка та психологія,  Вип 33., Київ-2017. – С. 160-164.

3. Сак Т.В. Як організувати навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі / Початкова школа. – № 7. – 2017. – с. 47-50.

4. Сак Т.В., Прохоренко Л. І. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» (корекція когнітивного розвитку) для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку / Т. В. Сак, Л. І. Прохоренко. – Київ : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2016. – URL: http://mon.gov.ua/

 

 

Ірина Миколаївна Омельченко
кандидат психологічних наук
старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

науковий пошук у сфері психології комунікативної діяльності дошкільників із затримкою психічного розвитку з Іншим у соціумі (дорослими та однолітками); Іншим у культурі (з допомогою дорослого з анімаційними персонажами); персоналізованим Іншим (улюбленою іграшкою та уявним партнером); дослідження розуміння причин і передбачення поведінки Іншого в соціально-комунікативних ситуаціях та специфіка функціонування і формування ціннісно-смислового компонента комунікативної діяльності; розроблення наукового та навчально-методичного забезпечення формування читацької компетентності та розвитку мовлення у молодших школярів, підлітків із затримкою психічного розвитку; теоретичне обґрунтування змісту та напрямів формування спілкування у навчальній діяльності дітей із затримкою психічного розвитку

Публікації:

1. Омельченко І.М. Програми з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку «Розвиток мовлення» [Електронний ресурс] / І.М. Омельченко, Л.О. Федорович. – Режим доступу до ресурсу: http://mon.gov.ua

2. Омельченко І.М. Ставлення родини до феномену улюбленої іграшки у дошкільників із затримкою психічного розвитку / І. Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 1. – С. 30–37.

3. Омельченко І.М. Сутнісні модуси категорії «комунікативна діяльність» у дискурсі постнекласичної психології / І. Омельченко // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 25–40.

4. Омельченко І.М. Психолого-педагогічні основи діагностики і формування комунікативної діяльності у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку [Текст]: навчально-методичний посібник / І.М. Омельченко; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Полтава: ТОВ “Фірма “Техсервіс”, 2015. – 185 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист №1/11-6147 від 28.04.2015).

5. Omelchenko Iryna. Operationalization of the study of the «chronotope of communication activities of children with developmental delay» concept / I. Omelchenko // Scientific journal TILTAI/BRIDGES/ BRÜCKEN. – 2015. – Vol 72. – №3 – Р. 105–117.

 

Ірина Петрівна Логвінова
кандидат психологічних наук
старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

ігрова діяльність, розвиток особистості та її емоційної сфери у дошкільників із затримкою психічного розвитку; Sandplay-терапія (піскова терапія) з дітьми із ЗПР.

Публікації:

1. Логвінова І. П. Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку «Корекція розвитку» / І. П. Логвінова, Ю. О. Кучеренко [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://mon.gov.ua

2. Логвінова І. П. Зміст психокорекційної роботи з розвитку особистості молодших школярів із затримкою психічного розвитку у початковій школі / І. П. Логвінова // Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць Інституту педагогіки НАПН України / за наук. ред. О.М. Топузова та ін.. – вип. 17. – К.: Педагогічна думка, 2016. – с. 209-218;

3. Логвінова І. П. Оцінка гри у дошкільників із затримкою психічного розвитку / І.П. Логвінова // Гуманістична парадигма в спеціальній освіті: наука і практика: зб. тез за матеріалами Всеукр. науково-практичної on-line конференції / За ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої, Н.О. Макарчук. – К. : ТОВ «Поліграф плюс», 2015. – С. 78–82;

4. Логвінова І. П. Напрямки психокорекції емоційної сфери молодших школярів із затримкою психічного розвитку / І. П. Логвінова // «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови»: зб. наукових праць. – 2016. – № 4. – С. 92 – 101.

 

Ольга Олексіївна Бабяк (Асадулова)
кандидат психологічних наук
науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

психологічні особливості міжособистісних стосунків підлітків із затримкою психічного розвитку; формування міжособистісних стосунків у дітей із ЗПР; психологічні передумови розвитку міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР; формування спілкування в навчальній діяльності дітей із ЗПР, зокрема в такій освітній галузі як мистецтво.

Публікації:

1. Бабяк О.О. Особливості змісту корекційно-розвиткової програми «Ритміка» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного // Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць. – К., 2016. – Випуск 17. – С.16-24

2. Бабяк О.А. Проблема межличностных отношений у детей с ЗПР в условиях инклюзивного обучения // Материалы международной конференции «Инклюзивные процессы в образовании». – Минск, 2016. – С. 22-25.

3. Бабяк О.О. Формування афективного компонента міжособистісних стосунків школярів із ЗПР в шкільній групі / О.О. Бабяк // Гуманістична парадигма в спеціальній освіті: наука і практика: зб. тез за матеріалами Всеукр. науково-практичної on-lineконференції / За ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої, Н.О. Макарчук. – К. : ТОВ «Поліграф плюс», 2015. – С. 62-64.

4. Бабяк О.О. Особливості когнітивного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із затримкою психічного розвитку в шкільній групі/О.О. Бабяк// Дефектологія. Особлива дитина% навчання та виховання. – 2013. – №3(67). – С. 26-30.

5. Бабяк О.О. Формування когнітивного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі// Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: науково-методичний збірник [за ред.. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої].є – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – Випуск5. – С.167-175.

 

Наталія Іванівна Баташева
молодший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

розроблення методів діагностики та технології корекційно-ровивального впливу на розвиток емоційної сфери соціально депривованих дошкільників із ЗПР; розроблення змісту та напрямів особистісного та соціального розвитку дошкільників та молодших школярів із ЗПР.

Публікації:

1. Баташева Н.І. Особливості емоційного розвитку соціально депривованих дошкільників із затримкою психічного розвитку / Н.І.Баташева// Науковий Часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наукових праць. Випуск 32. Частина 2. ‒ К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – С. 279 – 283.

2. Баташева Н.І. Особливості емоційної сфери дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / Н.І.Баташева // Молодий вчений. ‒ № 5 (32) травень, 2016. – С. 535-538.

3. Баташева Н.І. Особливості формування емоційної сфери соціально депривованих дошкільників із затримкою психічного розвитку / Н.І.Баташева// Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – №4. – С. 58–65.

4. Депутат Н.І. До проблеми дослідження емоційної сфери дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / Н.І.Депутат // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: науково-методичний збірник. ‒ Випуск 4. – Частина 2. / За ред. В.В.Засенка, А.А.Колупаєвої. – К.: Експромт, 2013.– С. 90-98.

5. Депутат Н.І. Соціальний розвиток дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку/ Н.І.Депутат // Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології: збірник наукових праць. Випуск 7. – К.: Педагогічна думка, 2012. – С. 91-95.