Аспірантура

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут спеціальної педагогіки

 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

оголошує конкурс на прийом до аспірантури

для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії

за спеціальностями 016 Спеціальна освіта та 053 Психологія

на 2017-2018 рр.

 

Форма навчання:

 • очна;
 • заочна.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 навчальні роки.

 

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок коштів:

 • державного бюджету України (за державним замовленням)
 • юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту)

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту за ступенем магістра (або спеціаліста).

 

До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно подали до Приймальної комісії Інституту копії всіх документів відповідно переліку:

 • заяву в паперовій формі;
 • чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію диплому магістра (спеціаліста) та додаток до нього. Особи, які здобули освіту за кордоном подають копію нострифікованого диплома;
 • для військовозобов’язаних – копію військового квитка або посвідчення про припис;
 • копію паспорту (сторінки 1, 2 та 11);
 • особовий листок з обліку кадрів (форма П2-ДС) з фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
 • перелік наукових праць та винаходів (за наявності);
 • клопотання вищого навчального закладу або наукової установи, де працює вступник;
 • рекомендаційний лист від потенційного роботодавця або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури (за наявності);
 • міжнародний сертифікат, що засвідчує рівень володіння іноземною мовою (за наявності);
 • копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали.

Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали наступних документів:

 • паспорт;
 • військовий квиток або посвідчення про припис (для військовозобов’язаних);
 • диплом магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальної комісією Інституту. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Порядок роботи Приймальної комісії Інституту

Прийом документів вступників здійснюється з 12 по 30 червня 2017 року по  понеділках та четвергах з 10:00 до 17:00 години (обідня перерва 13:00-14:00) за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, відділ аспірантури і докторантури, 3-й поверх, каб. № 301.

Телефони для довідок: (044)440-42-92, (044)467-22-18.

Електронна пошта asp.iseukr@gmail.com

 

Вступні випробування

Строки проведення вступних випробувань з 3 по 14 липня 2017 року відповідно до графіку, оприлюдненого на сайті Інституту http://ispukr.org.ua/

 

Вступні випробування до аспірантури складаються зі:

 • вступного іспиту зі спеціальності в обсязі магістерської програми зі спеціальності «Спеціальна освіта» або «Психологія»;
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської). Вступник, який дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment підтвердив рівень володіння іноземною(англійською) мовою не нижче рівня В2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні конкурсного балу вступника зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
 • презентації дослідницьких пропозицій, які оформляються у вигляді наукового реферату обсягом до 12-ти сторінок, підготовлений на тему, за якою вступник плану виконувати дослідження. В рефераті має бути подано обґрунтування актуальності теми, представлено ступінь розробленості теоретичних і практичних аспектів проблеми дослідження, визначено мету, об’єкт, предмет, завдання дослідження, теоретико-методологічну основу, розкрито наукову новизну й практичне значення очікуваних результатів дослідження, можливі шляхи розв’язання поставлених завдань. Зміст реферату представляється вступником під час вступного випробування.

 

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування – співбесіда.

 

Вступники:

– які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час,

– знання яких було оцінено балами нижче мінімально допустимого рівня, що встановлений у відповідній програмі вступного випробування,

– які забрали документи після дати закінчення прийому документів,

до участі в наступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

 

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Вступ до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії поза конкурсом не допускається.

 

Додаткові конкурсні бали нараховуються за:

 • наукові статті, опубліковані у вітчизняних фахових виданнях із галузі знань, з якої вступник вступає;
 • наукові статті, опубліковані у вітчизняних фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз;
 • наукові статті, опубліковані у періодичних виданнях інших держав за спеціальністю з якої вступник вступає;
 • участь у наукових міжнародних та всеукраїнських конгресах, конференціях, семінарах тощо;
 • участь у програмах міжнародного обміну (навчання, стажування).

 

Для нарахування додаткових конкурсних балів вступник має надати підтверджуючі документи: оригінал видання, в якому опубліковано наукову статтю, сертифікат учасника наукового заходу (збірник тез учасників заходу або програму заходу), документи, що посвідчують проходження стажування чи навчання за програмами міжнародного обміну.

 

Початок навчання в аспірантурі з 1 вересня 2017 року.