Профіль організації

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України – провідна наукова установа у складі Національної академії педагогічних наук України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України створено у 1993 році.

Наукову структуру Інституту формують 8 лабораторій: олігофренопедагогіки, логопедії, тифлопедагогіки, сурдопедагогіки, жестової мови, інтенсивної педагогічно корекції, проблем розвитку дитини з аутизмом, проблем інклюзивної освіти.

 

Основні напрями діяльності:

розроблення науково-теоретичних засад навчання та виховання дітей з особливими потребами;

розроблення Державних освітніх стандартів та їх програмно-методичного забезпечення;

розроблення та впровадження інноваційних технологій і моделей корекційного навчання дітей з особливими потребами;

оновлення змісту освіти відповідно до Державного стандарту;

впровадження результатів наукових досліджень у практику навчання і виховання дітей з особливими потребами;

участь у розробці нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань освіти дітей з особливими потребами;

підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру;

участь у перепідготовці педагогічних кадрів у галузі спеціальної освіти;

консультування науковців, практиків, батьків дітей з особливими потребами;

узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду з організації освіти дітей з особливими потребами;

популяризація знань про особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими потребами;

співробітництво з вітчизняними і зарубіжними науковими центрами, навчальними закладами, громадськими організаціями; участь у міжнародних освітніх проектах.

 

Серед важливих напрямів діяльності співробітників Інституту – робота над надзвичайно актуальними питаннями, що стосуються впровадження інклюзивної моделі освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку, надання методичної допомоги закладам та установам нових типів, які забезпечують різноманітний спектр послуг дітям з порушеннями психофізичного розвитку та їхнім сім’ям.

Серед основних наукових результатів найбільш значущими є: розроблення теоретико-методологічних засад науково-методичного забезпечення навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку; оновлення змісту та розроблення Державного стандарту спеціальної освіти; визначення системоутворюючих складових інклюзивної освіти та організаційно-методичних підходів до іі впровадження в Україні; розроблення на цій основі наукове та навчально-методичного забезпечення; обґрунтування білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху та розроблення лінгво-теоретичних засад української жестової мови; окреслення основних напрямів психологічної допомоги дітям з особливими потребами, розроблення корекційно-реабілітаційних технологій роботи з дітьми з аутистичним синдромом, інтелектуальними,сенсорними та комбінованими вадами, розроблення комп’ютерних навчально-розвивальних технологій для дітей з порушеннями психофізичного розвитку тощо.

Результати теоретико-експериментальних досліджень покладено в основу розроблення концепцій, монографій, науково-методичних посібників, збірників наукових праць програмно- та навчально-методичних комплексів. Загалом за роки існування Інституту опубліковано понад 5000 наукових праць. Науково-навчальну продукцію впроваджено у більш аніж 1500 навчальних закладах України.

Інститут має близько двадцяти експериментальних педагогічних майданчиків.

Співробітники Інституту є постійними членами Центральної психолого-медико-педагогічної консультації, Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України, Науково-методичної ради МОН України та ін.

При Інституті функціонує аспірантура та докторантура, працює спеціалізована вчена з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

13.00.03 – корекційна педагогіка;

19.00.08 – спеціальна психологія.

За роки існування Інституту було захищено близько 160 кандидатських та докторських дисертацій.

Інститут є засновником журналу «Особлива дитина: навчання та виховання» та збірника наукових праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», затверджених Вищою атестаційною комісією України як наукові фахові видання для педагогічних та психологічних наук.

Інститутом започатковано видання збірників наукових матеріалів за окремими напрямами спеціальної педагогіки:

«Жестова мова й сучасність»,

«Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології»,

«Український логопедичний вісник»,

«Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання»;

 

Інститут має відповідний науковий та творчий потенціал для розв’язання важливих завдань у галузі спеціальної педагогіки та психології з урахуванням вимог сучасної науки та практики. Науковий склад інституту нараховує 58 науковців, з них 8 докторів наук та 30 кандидатів наук.

 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України запрошує до співпраці установи й організації, що зацікавлені у проведенні спільних наукових досліджень, започаткуванні нових міжнародних проектів у галузі спеціальної педагогіки та корекційної психології, розробці інноваційних технологій, моделей корекційного навчання.