Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Національна академія педагогічних наук України

Інститут спеціальної педагогіки

Рада молодих вчених ІСП НАПН України

Описание: C:\Users\Anna\Desktop\Інформ лист\ISP_LOGO_130_0.png

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених

«ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ:

СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ»

15 червня 2017 р.

 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України запрошує магістрантів, аспірантів, докторантів, науковців та викладачів взяти участь у роботі щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, що проходитиме на базі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України за адресою: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9.

 

Тематичні напрями:

 1. Стратегії, технології та інновації сучасної педагогіки та психології.
 2. Технології навчання й виховання осіб в інклюзивному освітньому середовищі.
 3. Стратегії та інноваційні технології організації навчально-виховної, корекційно-розвиткової та реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в освітньому процесі.
 4. Психологія розвитку осіб з особливими освітніми потребами.
 5. Психотехнології діагностики, корекції та консультування осіб з особливими освітніми потребами.
 6. Психолого-педагогічний супровід родин осіб з особливими освітніми потребами.
 7. Теоретико-методичні проблеми підготовки фахівців як провідників освітніх інновацій.

 

Мови конференції: українська, англійська.

Реєстрація учасників: 9:00 – 10:00.

Початок конференції: о 10:00 год.

 

Форми та умови участі у конференції

 • Очна участь:
 • безкоштовна – без надання організаційного пакету учасника конференції.

За умови оплати вартості учасник може замовити:

 • програму конференції – вартість 50 грн.
 • сертифікат учасника конференції – вартість 50 грн.
 • збірник тез конференції – вартість 150 грн.

       (без включення доповіді учасника у збірник тез)

 

 • платна – при сплаті організаційного внеску 350 гривень, доповідь учасника включається до програми конференції та збірника тез доповідей, учасник отримує організаційний пакет, що складається з програми конференції, сертифіката учасника, збірника тез конференції.

 

Проїзд, проживання та харчування за рахунок сторони, що відряджає.

 

 • Заочна участь:
 • платна:
 • при сплаті 150 грн. доповідь учасника буде включено до програми конференції. Після проведення конференції учаснику на поштову адресу буде надіслано: програму конференції, сертифікат учасника.
 • при сплаті 350 грн. доповідь учасника буде включено до програми конференції та збірника тез. Після проведення конференції на поштову адресу учасника буде надіслано: програму конференції, сертифікат учасника, збірник тез конференції.

 

Для участі у роботі конференції необхідно до 10 червня 2017 року (включно) надіслати на адресу оргкомітету (konf.isp@gmail.com):

1) заявку на участь у конференції, що оформлено за формою (назва файлу: Прізвище_заявка);

2) відскановану копію квитанції про оплату організаційного внеску на розрахунковий рахунок Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Код ЄДРПОУ 21560861, р/р 31259264115056, Державна казначейська служба України у м. Києві, МФО 820172 (назва файлу: Прізвище_квитанція);

3) тези доповіді (для включення до збірника тез учасників конференції) (назва файлу: Прізвище_тези).

 

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених

 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді

 

Обсяг тез: 3-5 сторінок.

Оформлення: формат сторінки А4, усі поля по 2,0 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Приклад:

Мельник В.В.,

кандидат педагогічних наук,

Інститут спеціальної педагогіки (м. Київ)

melnyk@gmail.com

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ

Melnik V.V.

Назва тези доповіді англійською мовою

 

Текст доповіді

 

Література:

 • …..

 

Матеріали в збірнику конференції публікуються в авторській редакції.

 

 

 

 

УВАГА!

Учасники конференції, також можуть подати статтю до збірника наукових праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови». Збірник затверджено ВАК України як фахове видання у галузі педагогічних (корекційна педагогіка) та психологічних (спеціальна психологія) наук (Постанова президії ВАК України №1-05/3 від 30.03.2011).

Вартість 1 сторінки – 35 гривень.

До розгляду приймаються статті, написані українською або англійською мовами.

Для розгляду питання щодо публікації статті в фаховому виданні необхідно надіслати на електронну пошту (hudymir@gmail.com)   до 10 червня 2017 р.:

 • статтю (назва файлу: Прізвище_Стаття);
 • відомості про автора (назва файлу: Прізвище_Відомості про автора);
 • автори без наукового ступеня додатково подають рецензію від фахівця у відповідній галузі науки з науковим ступенем, для аспірантів – рецензію наукового керівника (назва файлу: Прізвище_Рецензія).

 

Статті, що не відповідають наведеним нижче вимогам, до розгляду не приймаються.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

За змістом наукові статті мають містити такі елементи:

 • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи його подальшого розвитку.

Тема та зміст статті має відповідати тематичній спрямованості збірника – вистрілювати проблеми спеціальної педагогіки та психології.

Оформлення тексту

Обсяг статті – 12 сторінок.

Шрифт Times New Roman, кегль – 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля по 2 см. Абзацний відступ - 1,25 см. Абзацування автоматичне. Не допустиме створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab або знаків пропуску. Текст вирівнювати по ширині. Не допускається заміна тире знаком дефіса й навпаки.

Для позначення діапазону років, століть використовувати знак тире без пропусків ліворуч і праворуч (якщо діапазон зазначено лише цифрами), наприклад: 1997-2000 роки, ХІ-ХІІІ століття. Але: XIX - перша половина XX століття.

Цитати, назви творів тощо брати в лапки «», для внутрішньоцитатного виділення використовувати лапки ""

Слова друкувати без розстановки переносів. Усі скорочення в тексті: ініціали та прізвище (І. І. Іваненко), і т. д., і т. п., й ін., та ін., с. - друкувати через нерозривний пропуск (одночасне натискання клавіш Shift + Ctrl + «Пробіл»).

Виділення фрагмента тексту, ілюстративного матеріалу можливе напівжирним шрифтом та курсивом. Підкреслення не допускаються.

Бібліографічні посилання друкувати в квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяти комою і скороченим словом «сторінка» (с.). Для зазначення діапазону сторінок або номерів джерел використовувати знак тире без пропусків ліворуч і праворуч. Номери сторінок, що стосуються одного джерела, розділяти комою; номера різних джерел – крапкою з комою. Наприклад: [3, с. 23], [3, с. 45-50], [1-5], [3, с. 33, 36; 4, с. 34], [5; 7; 23].

Сторінки у статті не нумеруються.

 

Вимоги до структурних елементів статті:

Стаття має містити такі компоненти:

1.  Код статті (УДК) - ліворуч жирним шрифтом.

2.  Прізвище й ініціали автора - жирним шрифтом курсивом по правому краю.

3. Назва організації, установи, закладу, де працює або навчається автор.

4.  Назва статті великими літерами жирним шрифтом по центру (українською)

Анотація      статті українською мовою, обсягом 50-80 слів (без заголовка «анотація»)

Ключові слова: 3-5 слів (українською)

Прізвище та ініціали автора російською мовою жирним шрифтом курсивом по правому краю

Назва організації установи, закладу російською мовою

Назва статті великими літерами жирним шрифтом по центру (російською)

Анотація      статті російською мовою, обсягом 50-80 слів (без заголовка «аннотация»)

Ключові слова: 3-5 слів (російською)

Прізвище та ініціали автора англійською мовою жирним шрифтом курсивом по правому краю

Назва організації установи, закладу англійською мовою

Назва статті на наступному рядку великими літерами жирним шрифтом по центру (англійською)

Анотація статті англійською мовою, обсягом 150 - 250 слів (без заголовка «Abstract»)

Ключові слова: 3-5 слів (англійською)

4.         Текст статті - через рядок після анотацій. Можливе виділення структурних компонентів тексту жирним шрифтом.

5.         Література: - через рядок після основного тексту.

6.         References: - через рядок після літератури.

 

 

 

Вимоги до оформлення бібліографії:

1.         Література: друкувати по центру жирним шрифтом, після нього ставити двокрапку.

2.         Джерела оформлювати відповідно до чинного державного стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання».

3.         References: - для транслітерації джерел використовувати ресурси: для україномовних джерел – http://www.slovnyk.ua/services/translit.php; для російськомовних джерел – http://translit.ru/. Структурні елементи джерел оформлювати за вимогами АРА (2010).

 

Автор у визначений термін сплачує вартість публікації статті на розрахунковий рахунок Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Код ЄДРПОУ 21560861, р/р 31259264115056,  Державна казначейська служба України у м. Києві, МФО 820172 та надсилає на електронну адресу hudymir@gmail.com сканований варіант квитанції про оплату (Прізвище_Оплата статті).

 

 

Рукописи проходять рецензування у редакційній колегії, за результатами якого приймається рішення про доцільність публікації статті, необхідність її доопрацювання з урахуванням зауважень чи відхилення.

 

Контактна особа: Гудим Ірина Миколаївна, учений секретар Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, E-mail: hudymir@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
       
       
   
15 червня 2017 р. проведено круглий стіл щодо проблеми дислексії в Україні.
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Педагогіка та психологія: стратегії, технології, інновації".
  ______________________________________
       
    22 травня 2017 р. відбувся VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика»
  ______________________________________
       
   
Оголошення конкурсу на прийом до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями 016 Спеціальна освіта та 053 Психологія на 2017-2018 рр.
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. відбулась друга зустріч Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні»
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. пройшла зустріч представників Інституту з нашими  надійними партнерами
  ______________________________________
       
    12 червня 2017 року об 11 год відбудеться експертний розгляд та обговорення видатних досягнень у галузі освіти
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації СУПРУН  ГАННИ  ВОЛОДИМИРІВНИ
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації СОФІЙ НАТАЛІЇ ЗІНОВІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
Новий формат освітнього середовища для дітей з порушеннями слуху
  ______________________________________
       
   
25-26 квітня 2017 року відбулася ХI Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку».
  ______________________________________
       
    18 травня 2017 р. відбулася міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» та круглий стіл «Корекційно-розвивальна спрямованість ...
  ______________________________________
       
   
19 травня 2017 р відбувся Всеукраїнський науково-методологічний семінар
  ______________________________________
       
    15 травня 2017 р. відбулися  науково-практичні заходи та майстер-класи для студентів та викладачів
  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації БУГЕРИ  ЮЛІЇ  ЮРІЇВНИ

  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ЛУЦЕНКО ІННИ ВАСИЛІВНИ

  ______________________________________
       
   

17-18 травня 2017 року відбулася Всеукраїнська заочна науково-практична конференція (м. Харків).

  ______________________________________
       
    18 травня 2017 року проведено «Круглий стіл»
  ______________________________________
       
   

16-17 травня 2017 року в м. Луцьквідбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція

  ______________________________________
       
   
16 травня 2017 р. проведено кругий стіл щодо доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами
  ______________________________________
       
   
18 травня 2017 р. Всеукраїнський науково-методологічний семінар(анонс)
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
  ______________________________________
       
    28-29 квітня 2017 р.на ІІ Міжнародній конференції з проблем аутизму
  ______________________________________
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1600  відбудеться захист дисертації ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації БАЗИЛЕВСЬКОЇ ОКСАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie

  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie»

  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база