Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут спеціальної педагогіки

 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

оголошує конкурс на прийом до аспірантури

для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії

за спеціальностями 016 Спеціальна освіта та 053 Психологія

на 2017-2018 рр.

 

Форма навчання:

 • очна;
 • заочна.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 навчальні роки.

 

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок коштів:

 • державного бюджету України (за державним замовленням)
 • юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту)

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту за ступенем магістра (або спеціаліста).

 

До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно подали до Приймальної комісії Інституту копії всіх документів відповідно переліку:

 • заяву в паперовій формі;
 • чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію диплому магістра (спеціаліста) та додаток до нього. Особи, які здобули освіту за кордоном подають копію нострифікованого диплома;
 • для військовозобов'язаних – копію військового квитка або посвідчення про припис;
 • копію паспорту (сторінки 1, 2 та 11);
 • особовий листок з обліку кадрів (форма П2-ДС) з фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у;
 • перелік наукових праць та винаходів (за наявності);
 • клопотання вищого навчального закладу або наукової установи, де працює вступник;
 • рекомендаційний лист від потенційного роботодавця або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури (за наявності);
 • міжнародний сертифікат, що засвідчує рівень володіння іноземною мовою (за наявності);
 • копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали.

Під час подання заяви вступник особисто пред'являє оригінали наступних документів:

 • паспорт;
 • військовий квиток або посвідчення про припис (для військовозобов'язаних);
 • диплом магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальної комісією Інституту. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

 

Порядок роботи Приймальної комісії Інституту

Прийом документів вступників здійснюється з 12 по 30 червня 2017 року по  понеділках та четвергах з 10:00 до 17:00 години (обідня перерва 13:00-14:00) за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, відділ аспірантури і докторантури, 3-й поверх, каб. № 301.

Телефони для довідок: (044)440-42-92, (044)467-22-18.

Електронна пошта asp.iseukr@gmail.com

 

Вступні випробування

Строки проведення вступних випробувань з 3 по 14 липня 2017 року відповідно до графіку, оприлюдненого на сайті Інституту http://ispukr.org.ua/

 

Вступні випробування до аспірантури складаються зі:

 • вступного іспиту зі спеціальності в обсязі магістерської програми зі спеціальності «Спеціальна освіта» або «Психологія»;
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської). Вступник, який дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment підтвердив рівень володіння іноземною(англійською) мовою не нижче рівня В2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні конкурсного балу вступника зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
 • презентації дослідницьких пропозицій, які оформляються у вигляді наукового реферату обсягом до 12-ти сторінок, підготовлений на тему, за якою вступник плану виконувати дослідження. В рефераті має бути подано обґрунтування актуальності теми, представлено ступінь розробленості теоретичних і практичних аспектів проблеми дослідження, визначено мету, об'єкт, предмет, завдання дослідження, теоретико-методологічну основу, розкрито наукову новизну й практичне значення очікуваних результатів дослідження, можливі шляхи розв'язання поставлених завдань. Зміст реферату представляється вступником під час вступного випробування.

 

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування – співбесіда.

 

Вступники:

- які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час,

- знання яких було оцінено балами нижче мінімально допустимого рівня, що встановлений у відповідній програмі вступного випробування,

- які забрали документи після дати закінчення прийому документів,

до участі в наступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

 

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Вступ до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії поза конкурсом не допускається.

 

Додаткові конкурсні бали нараховуються за:

 • наукові статті, опубліковані у вітчизняних фахових виданнях із галузі знань, з якої вступник вступає;
 • наукові статті, опубліковані у вітчизняних фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз;
 • наукові статті, опубліковані у періодичних виданнях інших держав за спеціальністю з якої вступник вступає;
 • участь у наукових міжнародних та всеукраїнських конгресах, конференціях, семінарах тощо;
 • участь у програмах міжнародного обміну (навчання, стажування).

 

Для нарахування додаткових конкурсних балів вступник має надати підтверджуючі документи: оригінал видання, в якому опубліковано наукову статтю, сертифікат учасника наукового заходу (збірник тез учасників заходу або програму заходу), документи, що посвідчують проходження стажування чи навчання за програмами міжнародного обміну.

 

Початок навчання в аспірантурі з 1 вересня 2017 року.

 

 

 
       
       
       
   
15 червня 2017 р. проведено круглий стіл щодо проблеми дислексії в Україні.
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Педагогіка та психологія: стратегії, технології, інновації".
  ______________________________________
       
    22 травня 2017 р. відбувся VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика»
  ______________________________________
       
   
Оголошення конкурсу на прийом до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями 016 Спеціальна освіта та 053 Психологія на 2017-2018 рр.
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. відбулась друга зустріч Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні»
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. пройшла зустріч представників Інституту з нашими  надійними партнерами
  ______________________________________
       
    12 червня 2017 року об 11 год відбудеться експертний розгляд та обговорення видатних досягнень у галузі освіти
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації СУПРУН  ГАННИ  ВОЛОДИМИРІВНИ
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації СОФІЙ НАТАЛІЇ ЗІНОВІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
Новий формат освітнього середовища для дітей з порушеннями слуху
  ______________________________________
       
   
25-26 квітня 2017 року відбулася ХI Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку».
  ______________________________________
       
    18 травня 2017 р. відбулася міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» та круглий стіл «Корекційно-розвивальна спрямованість ...
  ______________________________________
       
   
19 травня 2017 р відбувся Всеукраїнський науково-методологічний семінар
  ______________________________________
       
    15 травня 2017 р. відбулися  науково-практичні заходи та майстер-класи для студентів та викладачів
  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації БУГЕРИ  ЮЛІЇ  ЮРІЇВНИ

  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ЛУЦЕНКО ІННИ ВАСИЛІВНИ

  ______________________________________
       
   

17-18 травня 2017 року відбулася Всеукраїнська заочна науково-практична конференція (м. Харків).

  ______________________________________
       
    18 травня 2017 року проведено «Круглий стіл»
  ______________________________________
       
   

16-17 травня 2017 року в м. Луцьквідбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція

  ______________________________________
       
   
16 травня 2017 р. проведено кругий стіл щодо доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами
  ______________________________________
       
   
18 травня 2017 р. Всеукраїнський науково-методологічний семінар(анонс)
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
  ______________________________________
       
    28-29 квітня 2017 р.на ІІ Міжнародній конференції з проблем аутизму
  ______________________________________
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1600  відбудеться захист дисертації ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації БАЗИЛЕВСЬКОЇ ОКСАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie

  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie»

  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база